Zadatak: 7. VUĆI ILI GURATI?Da li je, u dućanu, lakše gurati ili vući kolica/košaru punu namirnica? Da li je lakše vući ili gurati tačke pune svježeg betona?

Da bismo odgovorili na to pitanje, promotrimo pojednostavljeni model prikazan na slici (tu bi sad došla slika): uzmimo da u prvom slučaju kolica s teretom guramo silom F pod kutem $\alpha=30^\circ$, a u drugom slučaju tom istom silom, pod istim kutem, vučemo ista kolica. U kojem slučaju će akceleracija biti veća? Možete li naći kut $\alpha$ pri kojem će akceleracija kolica biti najveća?

Pretpostavite, nadalje, da se dva čovjeka gibaju paralelno istom akceleracijom, jedan gurajući, a drugi vukuči identična kolica. Koliko puta veću silu primjenjuje osoba koja gura kolica, od one koja ih vuće, ako je koeficijent trenja $\mu=0.13$?Pomoć: Napišite Newtonove jednadžbe uzimajući u obzir da, pri guranju, dio sile kojom guramo povećava silu trenja, dok je u drugom slučaju smanjuje.


[ Rješenje ]