Zadatak: 13. KOČNICEPromotrimo što se dogadja kada jedan MERCEDES opremljen s ABS (`Anti Blocking System' - sistem protiv proklizavanja), mase M=2000 kg i koji se giba brzinom v=72 km/h, želi razmjerno naglo zakočiti. S obzirom da nema proklizavanja guma, kinetička energija koju automobil ima prije kočenja, trenjem se pretvara u toplinu kočionog sistema.

Nadjite za koliko se povisi temperatura kočionog sistema, ako pretpostavimo da je većim dijelom napravljen od čelika toplinskog kapaciteta c=500 J/kgK, te da mu je masa jednaka m=10 kg. Pretpostavite da se sva energija pretvara u toplinu.Pomoć: Izjednačite kinetičku energiju sa toplinom nastalom od trenja.
[ Rješenje ]