Zadatak: 12. REVERZIBILNA HIDROELEKTRANAReverzibilna elektrana je tip hidroelektrane koja iskorištava električnu energiju iz drugih elektrana u vrijeme jeftinije tarife struje (obično tijekom noći) kako bi napunila akumulaciju/bazen, i zatim tu vodu iskoristila za dobivanje električne energije za vrijeme skuplje tarifne struje.

Primjer takve elektrane kod nas je reverzibilna hidroelektrana (RHE) Obrovac, gdje se akumulacijski bazen nalazi na visini od oko H=550 m u odnosu na nivo turbina koje daju električnu energiju. U vrijeme jeftinije struje ili smanjene potrebe električne energije iz jezera se crpi voda u akumulacijski bazen na visini H. Kada cijena struje poraste ili kada se pojavi potreba za dodatnim izvorom električne energije, voda iz akumulacije se pušta da 'slobodno pada' po cijevi polumjera R=1 m na turbine.

Naravno, energetski gledano, iz takve elektrane se ne može dobiti energija: u idealnom slučaju, tj. bez gubitaka, energetska bilanca bi bila jednaka nuli. U realnom slučaju, gubici postoje te je za rad elektrane potrebno potrošiti energiju. Ipak, elektrana je isplativa ekonomski, upravo zbog postojanja dvije tarife cijene struje.

Uz zadanu visinu H i polumjer cijevi R, te uz pretpostavku da voda na izlasku iz cijevi ima energiju jednaku energiji vode koja 'slobodno pada', nadjite snagu koju može razviti RHE Obrovac. Zanemarite trenje i ostale izvore gubitaka.Pomoć: Primijenite zakon očuvanja energije, te izrazite snagu kao $P=\Delta E/\Delta t$.
[ Rješenje ]