PRISTUPNI LIST

Naziv škole:
Županija:
Grad:
Adresa:
tel.: fax.:
Ime i prezime ravnatelja:
Ime i prezime predmetnog nastavnika:
Zainteresirani smo za provedbu nekog od projekata:
mini projekti
e-projekti

Zainteresirani smo za sudjelovanje u nekoj drugoj aktivnosti
A Popunjavati ukoliko škola raspolaže s računalnom opremom:
Broj računala
Računala koriste okruženje
DOS
Win 3.*
Win95
WinNT
Mac
Unix/Linux
Računalo / računala su povezana s Internetom
DA NE
Opremi imaju pristup predmetni profesori
DA NE
e-mail adresa kontakt osobe
WWW škole http://
B Popunjavati ukoliko škola ne raspolaže s računalnom opremom:
škola može osigurati vezu na Internet
DA NE
škola je u mogućnosti osigurati računalo za suradnju na projektu
DA NE
C Primjedba:
Ispunio: