• Koji je razlog da se maglica (jako često) stvara i zadržava iznad rijeke a nama je okolo? (Zdeslav iz Splita)

 • Prema definiciji magla je lebdenje vrlo sitnih vodenih kapljica u atmosferi, koje smanjuju vodoravnu vidljivost na Zemljinoj površini na manje od 1 km. Ako je vodoravna vidljivost veća od 1 km, a manja od 10 km govori se o sumaglici.

  Za stvaranje magle potrebni su uvjeti slični onima pri stvaranju oblaka, tj. dovoljna količina vodene pare, kondenzacijske jezgre i proces koji omogućuje stvaranje kapljica. Ima više osnovnih procesa nastajanja magli:

  1. ohlađivanje slojeva zraka (najvažniji proces)
  2. lagano adijabatsko dizanje zraka
  3. miješanje masa zraka
  4. isparavanja

  Na pitanje koji je razlog da se maglica (jako često) stvara i zadržava iznad rijeke, dok je okolo nema možemo odgovoriti da se radi o magli koja nastaje procesom isparavanja (4).
  Isparavanjem s toplih vodenih masa (rijeke, močvare, vlažno tlo, jezera, more) u razmjerno hladniji zrak koji može strujati s hladnije podloge prema površini vode nastaju magle isparavanja.

  Odgovorila:
  dr.sc. Branka Ivancan-Picek
  Meteorological and Hydrological Service
  Zagreb, Croatia