• Možete mi malo objasniti nešto o p-tipu i n-tipu dioda? (Nevena iz Splita, nmacan@yahoo.com)

 • Pretpostavljam da me pitaš o tome kako funkcionira dioda, tj. pn-spoj od kojeg je sastavljena.

  Podsjetimo se najprije da je n-tip poluvodića karakteriziran srazmjerno velikim brojem 'slobodnih elektrona' koji sudjeluju u vođenju struje, za razliku od p-tipa u kojem je vođenje električne struje posljedica postojanja velikog broja 'šupljina' - fiktivnih (kvazi-)čestica pozitivnog naboja mase usporedive s elektronskom masom.

  Spajanjem n- i p-tipa poluvodiča nastaje pn-spoj s karakterističnim ispravljačkim svojstvom: ovisno o polarizaciji vanjskog napona, struja koja teće tim spojem je u jednom slučaju velika, a u drugom vrlo mala.

  Da shvatimo kako funkcionira taj spoj, promotrimo najprije što se događa s elektronima i šupljinama kada na pn-spoj nije narinut vanjski napon.

  Na slici 1a shematski je prikazno što se događa sa koncentracijama nosioca naboja (tj. elektronima u n-tipu i šupljinama u p-tipu poluvodića) u pn-spoju. U blizini samog kontakta elektroni iz n-poluvodića difundiraju Slika 1 u p-poluvodić i tamo se rekombiniraju ('ponište se') s dijelom šupljina, a šupljine iz p-poluvodića difundiraju u n-poluvodić i tamo se rekombiniraju s dijelom elektrona. Time nastaje područje sa znatnim manjkom nosioca naboja koje se još zove i područje osiromašenja, shematski prikazano na slici 1b. Tipična širina tog područja je oko 10-4-10-3mm.

  Čitav pn-spoj sada možemo zamisliti kao serijski spoj tri otpornika (slika 1c), gdje otpornik R2 odgovara području osiromašenja, a otpornici R1 i R3 dijelovima u kojima je koncentracija nosioca naboja nepromijenjena. Ako uzmemo da je ukupna duljina pn-spoja oko 1mm, onda vidimo da je praktički sav otpor pn-spoja sadržan u otporniku R2, budući da je u području osiromašenja broj nosioca naboja oko 105-106 puta manji (slika 1b).

  Ako sada priključimo bateriju na pn-spoj, i to '+' pol na n-poluvodić a '-' pol na p-poluvodić, područje osiromašenja će se proširiti. Naime, baterija će u n-poluvodiću privući elektrone, a u p-poluvodiću privući šupljine, pa će preostali elektroni/šupljine zato lakše difundirati. A proširenje područja osiromašenja automatski znači da će porasti i otpor otpornika R2. Prema tome, u ovom slučaju će struja kroz diodu teći sve teže i teže.

  Promotrimo sada obrnuti slučaj, kada na n-poluvodić spojimo '-' pol baterije, a na p-poluvodić '+' pol. Područje osiromašenja će se suziti, jer će baterija u n-poluvodiću 'pogurati' elektrone, a u p-poluvodiću šupljine, ka pn-kontaktu. To znači da vrijednost otpora R2 pada, pa time i struja postaje veća.

  Dakle, dobili smo da s jednom polarizacijom baterije kroz diodu teće vrlo mala struja, dok s obrnutom polarizacijom teće velika struja (slika 2), što je upravo ispravljačko svojstvo. Slika 2

  Dužan sam upozoriti da ovo objašnjenje treba uzeti vrlo 'okvirno'. Točniji opis svih procesa, nažalost, zahtijeva i puno više prostora, a i puno više predznanja, poglavito kvantne mehanike i statističke fizike.


  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF