• Struja je usmjereno kretanje elektrona u smjeru od pozitivnog naboja ka negativnom naboju, zanima me kakva bi bila struja proizvedena kretanjem pozitrona kroz vodič, i u kojem bi se smjeru kretali pozitroni? (Ivan iz Osijeka)

 • Najprije da pojasnimo smjer struje i gibanja elektrona u vodiču. Kao prvo, smjer električne struje se definira kao smjer od pozitivnog pola prema negativnom polu. Pri tom se za negativni pol uzima onaj pol koji ima viška slobodnih elektrona, ili onaj pol koji (jače) odbija elektrone od sebe.

  Druga važna stvar jest: što je zapravo električna struja i od čega se sastoji. Sastoji se od usmjerenog gibanja (ili toka) elektrona. Pri tom nemojmo zaboraviti da su elektroni električni negativno nabijene čestice. Iz historijskih razloga smjer brzine kojom se gibaju elektroni je suprotan smjeru struje.

  To znači da ako znamo smjer struje u nekom vodiču, u njemu se elektroni gibaju u suprotnom smjeru. Ova 'kontradikcija' je historijska posljedica: smjer struje je definiran prije nego što se saznalo od čega se električna struja sastoji.

  S obzirom na ovo gore, za struju koja bi se sastojala od pozitrona bitno je samo da znamo činjenicu da su pozitroni pozitivno nabijene čestice. To znači da bi se oni udaljavali od pozitivnog pola i kretali se prema negativnom polu. Dakle, za dani smjer struje, gibanje pozitrona bi bilo suprotnog smjera od gibanja elektrona. Ili smjer struje i smjer brzine pozitrona bi bili isti.


  Odgovorio:
  M.Basletić, PMF