e-škola ¤ O projektu ¤ Fraktali ¤ Kochova krivulja ¤ Mandelbrotov skup ¤ Fraktali oko nas ¤ Literatura ¤

Mandelbrot – matematičar s maštom!


Ponekad mislimo da je matematika suhoparna i da joj nedostaje mašte.
Benoît Mandelbrot dokazao je suprotno. Njegovo će ime ostati zapamćeno po skupu točaka koji se, naravno, naziva Mandelbrotov skup!

 

 

  Benoît Mandelbrot, matematičar
Rođen 1924. u Poljskoj, školovan u Francuskoj, živi i radi u SAD

Mandelbrotov skup je najsavršeniji od svih fraktala. Kad povećamo njegove dijelove, ponovno se ukazuju isti oblici – on ima svojstvo samosličnosti

Mandelbrotov skup zapravo je skup koji obuhvaća samo neke, točno zadane, točke T(a,b) u ravnini

Ako te točke, dakle one koje pripadaju Mandelbrotovom skupu, prikažemo crnom bojom, a sve ostale bijelom (ili ih uopće ne nacrtamo), dobili smo crno-bijelu sliku koja predstavlja pravi Mandelbrotov skup.

Kakvim se postupkom određuje koje točke T(a,b) pripadaju Mandelbrotovom skupu, a koje ne ?

Iteracijom izraza:
zn+1=zn2 + c

z i c su kompleksni brojevi:
zn=xn+iyn    c=a+ib

gdje je "i" imaginarna jedinica.

Prema tome, izraz za iteraciju može se napisati tako da se realni dio odvoji od imaginarnog dijela kompleksnog broja, i dobije se:

xn+1=xn2 - yn2 + a
yn+1=2 xn yn + b

Za neke vrijednosti a i b, apsolutne vrijednosti |x| i |y| postaju sve veće i veće. Možemo, primjerice, isprobati N=500 iteracija. Ako vrijednosti ni tada ne prelaze 2, tada točka T(a,b) pripada Mandelbrotovom skupu. Prikazujemo je crnom mrljicom na mjestu (a,b) u ravnini.

ZADATAK 5

a) Izračunajte parove brojeva xn i yn za početne vrijednosti x0=0 i y0=0, za točku a=0,1, b=0,3, do n=500. Uvjerite se da točka T(a,b) pripada Mandelbrotovom skupu. Napravite kompjutorski program koji računa tablicu, i bilježi točke koje pripadaju Mandelbrotovom skupu.

b) Napravite program koji računa tablicu za 10x10 točaka unutar područja ravnine zadanog s 1>a>-2, i 1,5>b>-1,5.
Nacrtajte sve dobivene točke.

c) Ponovite za N=30, 100 i 1000.

UPUTA:Prvih nekoliko redaka tablice za zadanu točku T(a=0,1, b=0,3) izgledat će otprilike ovako:

x1=0,1000 y1=0,3000
x2=0,0200 y2=0,3600
x3=-0,0292 y3=0,3144
x4=0,0020 y4=0,2816
x5=0,0207 y5=0,3011
x6=0,0098 y6=0,3125

Ni u daljnjim parovima brojeva nijedan od njih ne premašuje vrijednost 2, dakle tocka (0,1 ; 0,3) pripada Mandelbrotovom skupu.

Dakle, ponavljamo postupak za različite brojeve NxN=N2 točaka podjednako razmještenih u ravnini.

Slika je preciznija, ako je mreža točaka koje ispitujemo finija, tj. što je broj N veći.

 
Na slici lijevo vidi se kako izgledaju dobiveni skupovi za:
a) N=10, N2=100
b) N=30, N2=900
c) N=100, N2=10000
d) N=1000, N2=1000000

Broj iteracija: n=500

|e-škola | |O projektu | |Fraktali | |Kochova krivulja | |Mandelbrotov skup | |Fraktali oko nas | |Literatura |