• Što je to molekularno-dinamička simulacija ?  
  • Metoda koju smo koristili za kompjutorsko taljenje aluminija se zove molekularno-dinamička simulacija. To ime potječe iz povijesti, a metoda se koristi za istraživanje gibanja ne samo molekula, već i atoma, elektrona, galaksija ...

    Npr. u simulaciji aluminija je gibanje svakog atoma odredjeno Newtonovim zakonima mehanike. Da bi se Newtonovi zakoni mogli koristiti moramo znati zakon sile izmedju atoma, kao i početne položaje i brzine svih atoma. Zakon sile izmedju čestica u materijalima se odredjuje metodama fizike čvrstog stanja nakon eksperimentalnih i teorijskih istraživanja materijala. Ako naš kompjutorski program radi dugo može se, kao i u laboratorijskim eksperimentima, analizirati ponašanje aluminija na nekoj zadanoj temperaturi. Na višim temperaturama atomi se gibaju s većim brzinama i kristalna rešetka je manje uredjena. Na odredjenoj temperaturi kristal prelazi u tekućinu.

    Numerička rješenja jednadžbi gibanja se analiziraju metodama kompjutorske animacije i vizualizacije.