Uvod

Njihalom nazivamo bilo koje tijelo koje se njiše oko osi koja prolazi izvan njegovog težišta. Njihanje započinje ako se tijelo izvede iz položaja stabilne ravnoteže. Prije no što se upustite u eksperimentiranje s pravim njihalom, isprobajte računalnu simulaciju napravljenu u Javi. Odaberite duljinu njihala, tako da kliknete na neki od krugova (brojevi označavaju piksele na ekranu, što odgovara centimetrima u stvarnosti). Period njihanja stvarnog njihala (u sekundama), je također ispisan. Možete izmjeriti i njegovu "simulacijsku" vrijednost, koja dakako ovisi o brzini izvršavanja programa. Duljinu njihala možete mijenjati za vrijeme izvršavanja programa, tako da kliknete na neki drugi krug.

Simulacija je napravljena za idealno matematičko njihalo, kod kojeg se zanemaruje masa konca, a kuglica je opisana točkastom masom smještenom u njenom težištu. Vidljivo je da se period njihanja povećava s duljinom njihala.

Eksperiment

Dakle, vaš eksperiment će se sastojati u mjerenju ovisnosi perioda gibanja T o duljini njihala l. Za izvođenje takvog eksperimenta, potrebna su vam sasvim skromna sredstva: konac, kuglica i štoperica. Većina digitalnih ručnih satova ima zadovoljavajuću štopericu, koja može mjeriti vrijeme s preciznošću od stotinke sekunde.

Lakši dio mjerenja je određivanje duljine njihala. Valja jedino imati na umu da je to udaljenost između točke ovjesa i težišta (centra) kuglice. Znatno više pažnje treba posvetiti mjerenju perioda gibanja. Očito, najveća pogreška nastaje prilikom startanja i zaustavljanja štoperice. Pošto se radi o slučajnoj pogrešci, vjerojatnost pojave pozitivne i negativne pogreške je ista. Da bi se ona kvalitetno ocijenila, potrebno je iz niza ponovljenih mjerenja na neki način definirati srednju kvadratičnu pogrešku.

Primjer: Autor je mjerio vrijeme t potrebno da njihalo napravi 10 titraja. Za svaku duljinu, mjerenje je ponovio n=10 puta. Na primjer, za duljinu njihala l=70 cm, dobiven je slijedeći niz vrijednosti

t[s]={16.78, 16.71, 16.79, 16.68, 16.71, 16.72, 16.73, 16.87, 16.80, 16.80}

Prava vrijednost veličine t ostaje nepoznata. Opravdano je pretpostaviti da je ona bliska aritmetičkoj sredini

Srednja kvadratična pogreška pojedinačnog mjerenja definirana je izrazom

Napomena: Program Calculator, koji imate na vašem računalu, može vam poslužiti za računanje aritmetičke sredine (dugme "Ave") i srednje kvadratične pogreške pojedinačnog mjerenja (dugme "s") ! Iz formule je lako zaključiti da se m ne smanjuje s povećanjem broja mjerenja, jer se podjednako povećavaju i brojnik i nazivnik. No, s povećanjem broja mjerenja smanjujemo srednju kvadratičnu pogrešku same aritmetičke sredine. Može se pokazati da je ta veličina dana formulom

Naravno da ne treba pretjerivati s brojem mjerenja n. Za desetostruko povećanje potrošimo proporcionalno više vremena, a nepouzdanost se samanji samo oko 3 puta. Sasvim je dovoljno ponavljati mjerenje 10 puta. Dogovorno se rezultat mjerenja fizikalne veličine piše u obliku

Vjerojatnost da se prava vrijednost veličine t nalazi unutar intervala [16.73,16.79]s iznosi približno 68%. Sada konačno možemo izračunati period njihala

Naravno da se moglo direktno mjeriti period T. Ako se to učini na isti način kao gore, srednja kvadratična pogreška pojedinačnog mjerenja m ostaje približno ista, pa bi nepouzdanost perioda T bila već na stotinkama sekunde. Važno je uočiti da se m može smanjiti jedino poboljšanjem tehnike mjerenja. Na primjer, naši studenti na Fizičkom praktikumu I, mjere period njihala pomoću digitalne štoperice koja bilježi hiljaditi dio sekunde, a za njeno startanje i zaustavljenje upotrebljavaju posebno dizajniranu fotoćeliju. Tada je m otprilike za red veličine manji. Takvu preciznost je moguće postići i upotrebom PC-a i jeftinih senzora, što je također diskutirano na e-školi.

Obrada eksperimentalnih rezultata

Program za daljnu obradu eksperimentalnih rezultata je također napravljen u Javi i zahtijeva izmjerene vrijednosti za N=10 različitih duljina i pripadajućih perioda. Već prilikom samog mjerenja ste se uvjerili da s povećanjem duljine njihala raste i period njihanja. No, vjerovatno biste željeli ustanoviti sasvim konkretnu matematičku formulu za funkcionalnu ovisnost T(l). Naravno, za matematičko njihalo se ta formula može i teorijski izvesti. No, u svakodnevnoj istraživačkoj praksi, često se vrše mjerenja na novim fizikalnim sistemima za koje još nije razvijena nikakva teorija. Tada je jedini način da se utvrdi funkcionalna ovisnost među pojedinim mjerenim veličinama, analogan slijedećem postupku za njihalo. Dakle, za njihalo se polazi od prilično opravdane pretpostavke da je ta ovisnost dana slijedećom formulom

Treba naći vrijednosti eksponenta , koji najbolje opisuje eksperimentalne podatke (konstanta proporcionalnosti u ovom trenutku nije važna). Iz mjerenih rezultata lako je zaključiti da je to pozitivan broj ali manji od 1. Vjerovatno većina vas na svome računalu posjeduje neki od profesionalnih programa koji može direktno odrediti traženi eksponent (a i konstantu proporcionalnosti). Iz pedagoških razloga, ovdje je napravljen dodatni korak, koji će problem još malo pojednostavniti. Logaritmiranjem prethodne formule dobiva se

Zamjenom y=ln(T) i x=ln(l), to svodimo na standardni oblik jednadžbe pravca y=a x + b, čiji je koeficijent smjera a upravo jednak traženom eksponentu . Treba odabrati koeficijente a i b tako da pravac što "bolje" prolazi kroz skup eksperimentalno dobivenih N=10 točaka . Najbolji pravac je onaj za kojega je suma

minimalna. To je takozvana metoda najmanjih kvadrata (MNK). Detaljnije o toj metodi, a i inače o teoriji pogrešaka mjerenja, možete vidjeti u predavanjima Dr. M. Požeka iz osnova teorije vjerojatnosti i matematičke statistike.

Java program za obradu podataka je baziran upravo na toj metodi. Sada je pravi trenutak da ga isprobate. Najprije unesite izmjerene duljine u centimetrima i periode u sekundama u tablicu (Upozorenje: Ako je bilo koje polje ostalo prazno ili se upotrebljava nedozvoljen karakter, program izbaci upozorenje "Input Error". Dakle, ovisno o platformi, treba koristiti ili decimalnu točku ili decimalni zarez). Zatim kliknite mišem na "ln(T)-ln(l)" dugme (Upozorenje: Ako kliknete na "Exit" prozor će nestati, a s njime i upisani podaci. Zato koristi "Minimize" opciju da ga privremeno makneš sa ekrana).

Ako ste pažljivo mjerili, interval ( ± ) bi trebao sadržavati teorijsku vrijednost koja iznosi 1/2.

Primjer: Ako kliknete na "Import Table", učitat ćete mjerenja koja je napravio autor ovog projekta. Pravilno zaokružen rezultat glasi =(0.500 ± 0.002).

To je u skladu s teorijskim predviđanjem za matematičko njihalo. Kao što je dobro poznato, ono glasi

gdje je sa g označeno gravitacijsko ubrzanje na Zemljinoj površini. Sada se pruža mogućnost da se iz postojećih mjerenja odredi g. U tu svrhu zgodno je kvadrirati taj izraz. Zamjenom y= i x=l, opet se dobiva linearna ovisnost y=a x pogodna za primjenu MNK. Gravitacijsko ubrzanje na Zemljinoj površini se izračuna iz koeficijenta smjera pravca, po formuli . Ovaj put kliknite na dugme "T^2-l" i vaš rezultat s pogreškom je ponovo ispisan na ekranu. Usporedite dobivenu vrijednost sa vrijednošću iz udžbenika fizike! Kakvo je slaganje?

Primjer: Ako koristite autorova mjerenja (kliknete opet na "Import Table", a zatim na "T^2-l"), pravilno zaokruženi rezultat glasi g=(9.84 ± 0.05).

Dodatna razmatranja

  • Poboljšana formula za period matematičkog njihala glasi

gdje je amplituda njihanja. Razmotrite iznos korekcije za razne vrijednosti amplitude. Kolike su bile tipične vrijednosti amplitude u vašem eksperimentu i da li je korekcija dovoljno velika (u odnosu na pogrešku M) da bi bila mjerljiva?
  • Da li znate da je gravitacijsko ubrzanje na polu veće za oko 0.052 nego na ekvatoru. Razloge nalazimo u djelovanju centrifugalne sile koja se javlja kao posljedica rotacije zemlje, te u spljoštenosti zemlje na polovima.
  • Da li ste čuli za Foucault-ovo njihalo? To je zapravo obično njihalo, slobodno za njihanje u bilo kojem smjeru, ali dovoljno dugačko i masivno da se može njihati satima usprkos trenju. Na polu bi ravan njihanja napravila puni krug za 24 sati, na 45° za oko 34 sati, a na ekvatoru bi mirovala.
  • Pokrenite ponovo računalnu simulaciju eksperimenta. Uvrstite prikazane rezultate za duljine (cm) i periode (s) u tablicu programa za obradu podataka i procesirajte ih. Koliki su g i ? Pošto sam proces mjerenja nije simuliran (ponavljanjem se dobiva uvjek ista vrijednost perioda), prikazane pogreške su isključivo posljedica zaokruživanja perioda na dvije decimale.
Autor: Dr. Nenad Klipa , Fizički odsjek PMF-a, e-mail: nklipa@phy.hr , web: http://www.phy.hr/~nklipa/