početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sila razdvajanja magdeburških polukugla

Priča o zraku << Pokus: novine i uteg << Vakuum

 

Ako znamo da je polumjer magdeburških polukugla bio 35,5 cm, kolikom su silom trebali vući konji u pokusu Otta von Guerickea da bi razdvojili polukugle?

Promjer je svake polukugle 2r=35,5 cm, a polumjer r=0,178 m.

Nas zanima sila kojom zrak djeluje na površinu jedne od polukugli u smjeru sile razdvajanja:

F=pa∙S.

Ta sila razmjerna je ploštini S=r2π  zamišljene plohe (kruga) kojom se polukugle dodiruju, a na koju sila razdvajanja djeluje okomito. Tlak zraka pa=105 Pa, na tu plohu djeluje silom:

F=105 Pa∙(0,178 m)2π

F=10 000 N

Dakle, za svladavanje te sile treba upotrijebiti silu veću od 10 000 N. Da bi mogli razdvojiti polukugle, vukući ih svaku na svoju stranu, po osam konja bi u pokusu Otta von Guerlickea trebalo djelovati silom većom od 10 000 N.

 
 
 

natrag       nastavak