početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sila na list papira A4 uzrokovana atmosferskim tlakom

Strujanje i njegove posljedice << Tlak u tekućini << Hidrostatički tlak

 

List papira formata A4 postavi vodoravno i uz jedan ga rub pridrži prstima da ostane u tom položaju.

Koju silu svladavaš prstima? Kojom silom Zemlja djeluje na papir? Djeluje li i zrak na papir? Kojom se fizičkom veličinom opisuje djelovanje sile na jediničnu površinu?

 

Tlak je fizička veličina koja se definira kao sila po jediničnoj ploštini, p=F/S a mjeri se jedinicom [p]=[F]/[S]=N/m2=Pa.

Dakle, iz definicijske jednadžbe za tlak možeš izračunati kolika je sila kojom zrak djeluje na list papira A4.

 

pa=105 Pa

S=0.21 m ∙ 0.295 m=0.065 m2

__________________________

F=?

pa=F/S, odnosno F=pa∙S

F=105 Pa ∙ 0.065 m2=6.5∙103 N=6.5 kN

Promotri iznos sile koji si dobio. Pritisak iznosi nevjerojatnih 6500 N! Ta je sila usporediva s težinom 13 vreća cementa od 50 kg.

Kako papir izdrži toliki pritisak?

 

A što je ispod papira koji pridržavaš prstima? Kako tlači zrak? U kojem smjeru? U svim smjerovima? Što je s pritiskom zraka ispod papira? Kamo je usmjerena ta sila? Kolika je rezultanta sila koje djeluju iznad i ispod papira? Je li logično da papir, usprkos tako velikom pritisku, stoji u vodoravnom položaju?


Zrak je iznad i ispod lista papira i tlači u svim smjerovima pa su sile, tj. pritisci na list jednakih iznosa, a suprotno su orijentirani. Rezultanta tih sila je nula pa prstima svladavaš samo silu težu.

 
bullet

Tko je bio Pascal?

 
 

natrag       nastavak