"center">

Početak Pomoć Sadržaj Pojmovi iz fizike Tko, što

 Rješenje(B)

 

RJEŠENJE (B):

Izrazimo brzinu pomoću ostalih veličina u jednadžbi (2.2)

v=(8gr0/3c)½∙(1+vrt/r0)½         (2.3)

Brzina kojom se mjehurić giba nije konstantna i zato gibanje nije jednoliko pravocrtno. 

Mjehurić se ne giba ni jednoliko ubrzano, jer bi tada brzina bila linearna funkcija vremena.

Ipak, nacrtamo li graf funkcije v=v(t) za izraz (2.3) za prve četiri sekunde gibanja, dobijamo približno linearnu funkciju.

Nakon uvrštavanja vr=4·10-5 ms-1 i r0=0.018 cm u (2.3), dobije se funkcija f(t)=(1+0.22·t)½, a graf  te funkcije je prikazan u koordinatnom sustavu. Brzinu dobijemo ako vrijednosti f(t) s grafa pomnožimo izrazom

(8gr0/3c)½

Kad mjehurić stigne do površine, brzina naglo padne na nulu. Crtkani dio krivulje opisuje taj dio gibanja mjehurića.

Vidimo da se mjehurić do površine giba približno jednoliko ubrzano! Možete li s grafa očitati koliko je ubrzanje?

Natrag

 

Natrag Korak nazad

 Korak naprijed