Razmislite !

U opisanoj konfiguraciji smjerova brzine elektrona i magnetskog polja, elektron bi se u praznom prostoru gibao po kružnici. Možete li odrediti promjer te kružnice u magnetskom polju od 0.5 T, ako se elektron giba brzinom od 1 cm/s (odgovara struji od oko 100mA)?Rješenje

S obzirom da se elektron giba po kružnici, magnetska sila mora biti jednaka centripetalnoj sili:
m v2/r = e (v x B)
Odave se lako nalazi traženi promjer:
2r = m v/e B = 2.3 x 10-13m

Dobili smo vrlo malu kružnicu, reda veličine atoma. Takav rezultat nema smisla, jer ispada da što je magnetsko polje veče, to je kružnica manja. Time bi utjecaj magnetskog polja postajao zanemariv, jer na takvo 'sičušno' gibanje titranja rešetke ne bi utjecala, dakle ne bi se osjetio utjecaj magnetskog polja na otpor.
Razlog ovom neslaganju jest pretpostavka da je brzina elektrona jednaka v = 1 cm/s, dobivena iz poznatog izraza I = S v e n. Naime, brzina v u tom izrazu nije brzina elektrona, već ona na neki način odgovara razlici maksimalne i minimalne brzine elektrona u metalu. Brzine kojima se elektroni gibaju u metalu (tekla struja njime ili ne) iznose i do 105 - 106 m/s, što se može razumijeti u okviru teorije kvantne fizike.