Razmislite !

Pretpostavimo da veličina magnetiziranog područja diska koji predstavlja "0" ili "1" iznosi 4 x 5 x 0.1 µm3. Izračunajte magnetski moment tog područja, pod pretpostavkom da tom momentu svaki atom doprinosi s jednim elektronom - dakle, s magnetskim momentom od 9.28 x 10-24 Am2, te da je koncentracija atoma u danom materijalu 1023 cm-3.