:Levitirajući balon:

:Pogledaj film:

:Pribor:
Sušilo za kosu, balon.
:Izvođenje pokusa:
Ako iznad sušila za kosu postavimo balon on će lebdjeti u zračnoj struji na visini od 1  do 1,5m na kojoj je otpor zračne struje po iznosu jednak težini balona, a suprotnog je smjera. Inače, otpor zračne struje je na većoj visini manji jer brzina zračne struje sušila manja. Ako zračna struja i balon nisu strogo centrirani,  pojavljuje se i moment sile koji uzrokuje vrtnju balona. Kada se balon vrti tada je s jedne njegove strane brzina strujanja zraka uz njegovu plohu veća, a s druge strane manja (v2>v1). Na strani gdje je brzina strujanja veća, statički tlak je manji pa razlika statičkih tlakova (p1>p2) stvara komponentu sile okomitu na struju zraka.

Pokus pripremio Boris Miošić